Algemene voorwaarden

SlicingPSD hecht grote waarde aan het gemaakte werk van design en development. Zowel privacy als copyright vinden wij belangrijk, lees daarom aandachtig de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door SlicingPSD. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Aansprakelijkheid: SlicingPSD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door SlicingPSD zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders). Met deze overeenkomst is SlicingPSD niet aansprakelijk.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. SlicingPSD is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

SlicingPSD is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden zoals diverse advertentie links. SlicingPSD oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. SlicingPSD behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright: De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van SlicingPSD. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlicingPSD Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden zoals het verkopen of gebruiken voor commerciele doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 4. Algemene voorwaarden: Alle producten die door SlicingPSD aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden of voor de periode vermeld. De aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW gezien. SlicingPSD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

SlicingPSD kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 5. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever:
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulatie van een project, minder dan veertien(14) dagen voor het voorziene project,zal een forfaitaire som worden aangerekend gelijk aan 50% van de normale factuur en bij annulatie minder dan zeven(7) dagen aan 75% van de normale factuur. Bij annulatie op de dag zelf zal aan 100% van het offertebedrag worden gefactureerd. Na ontvangst van de bestelling/opdracht kan de koper niet afzien van de aankoop gezien het digitaal karakter van de levering.

Artikel 6. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: SlicingPSD respecteert je on line privacy en doet al het mogelijke om jouw privacy in relatie tot je gebruik van onze website te beschermen. SlicingPSD zal je gegevens gebruiken om jou in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

Artikel 7. Abonnementen. Bij vroegtijdige opzegging zal een gereduceerd tarief worden teruggeboekt. De prijzen zijn zodanig berekend dat enkel in de volle vorm deze aanbieding gegeven kan worden.

SlicingPSD treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en zal deze niet aan derde doorspelen. Daarbij neemt SlicingPSD de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen via het contactformulier.